Kurikulum za vrtce razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter vpetost vrtca v širše okolje.

 Temelj koncepta:

– razvoj in učenje v predšolskem obdobju,
– počitek, hranjenje in druge vsakodnevne dejavnosti kot element Kurikula,
– odnosi med otroki, med otroki in odraslimi v vrtcu, socialno učenje,
– prostor kot element Kurikula,
– sodelovanje s starši.

V Kurikulumu za vrtce so prepoznavna:

 • temeljna načela in cilji predšolske vzgoje,
 • teoretična znanja o otrokovem razvoju in učenju,
 • smernice in pogoji za delo,
 • področja dejavnosti z vlogo odraslih.

Programi vrtca vsebujejo cilje in načela Kurikuluma za vrtce.


Programi predšolske vzgoje

V šolskem letu 2023/2024 ponujamo:

Dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur.

Program je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in zajema vzgojo in

izobraževanje, varstvo in prehrano otrok.


Kurikulum za vrtce predstavlja potek življenja in dela v vrtcu. Zajema področja naslednjih dejavnosti: gibanja, jezika, umetnosti, družbe, narave in matematike. Dejavnosti so prilagojene razvojni stopnji otrok.

GIBANJE

Cilj: omogočamo in spodbujamo gibalne dejavnosti, ki nam prinašajo veselje in zadovoljstvo, pridobivamo zaupanje v svoje telo in z različnimi dejavnostmi omogočamo in spodbujamo gibalne sposobnosti v prostoru in na prostem:

 • vadbena ura na prostem in v telovadnici v dopoldanskem času,
 • sprehodi po vasi,
 • projekt Mali sonček.

DRUŽBA

Cilj: oblikujemo osnovne življenjske navade; doživljamo vrtec kot okolje, v katerem so otroku dane enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje. Omogočamo občutek pripadnosti, ustvarjamo prijetno vzdušje in omogočamo vzpostavljanje vezi med vrtcem in starši.

 • praznovanje rojstnih dni in drugih priložnostnih dogodkov, praznikov,
 • sodelovanje s starši,
 • obisk v šoli,
 • obisk šolske knjižnice.

UMETNOST

Cilj: odkrivamo in negujemo specifične umetniške sposobnosti in nadarjenosti, spodbujamo radovednost in veselje do umetniških dejavnosti:

 • plesne in rajalne igre,
 • glasbeno-didaktične igre,
 • ogled lutkovnih in gledaliških predstav, ki jih pripravijo vzgojiteljice in otroci sami,
 • sodelovanje na likovnih natečajih in projektih.

MATEMATIKA (v integraciji z drugimi področji)

Cilj: seznanjamo se z matematiko v vsakdanjem življenju, doživljamo matematiko kot prijetno izkušnjo:

 • didaktični programi (žoge, obroči…),
 • vzorci nor. na oblačilih, igračah, puzzle-iz posameznih delov sestavimo celoto,
 • zaznavanje prirejanja…

NARAVA

Cilj: spodbujamo različne pristope k spoznavanju narave, razvijamo naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do narave, spodbujamo različne pristope k spoznavanju narave:

 • raziskujemo naravo, spoznavamo mikroskop, lupo, z njihovo pomočjo odkrivamo, opazujemo, iščemo, primerjamo … zanjo skrbimo,
 • skrbimo za svoje zdravje – preživimo čim več časa na prostem, negujemo zobe, skrbimo za svoje telo (umivanje rok pred/po jedi, po opravljeni potrebi, brisanje nosu),
 • poudarjamo na pridobivanju izkušenj z živimi bitji, naravnimi pojavi ter veselju v raziskovanju in odkrivanju,
 • vključitev v program »VARNO S SONCEM«. Vključen je med redne naloge javnega zdravja, ki ga je potrdilo Ministrstvo za zdravje. Izpeljan je v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo. Osnovni cilj programa je otroke in prek njih tudi njihove starše seznaniti z nevarnimi posledicami izpostavljanja delovanju sončnih žarkov in predvsem z možnostmi samozaščite. V okviru izvajanja programa, bomo prilagodili dnevni ritem v vrtcih in sicer od začetka izvajanja programa (maj 2024), pa vse do konca poletja (meseca avgusta 2024). Izvajalke bodo strokovne delavke zavoda.

JEZIK

Cilj: poslušamo, dojemamo, razumevamo in doživljamo jezik; razvijamo pozitiven odnos do slovenske literature, vključeni smo v različne komunikacijske procese (neverbalna in verbalna komunikacija, kultura komunikacije, stili komunikacije, vljudnost):

 • pravljice iz naše knjižnice,
 • knjižnična ura v šolski knjižnici,
 • ogled lutkovnih in gledaliških predstav,
 • sodelovanje v akcijskih igrah, igrah z glasovi, jezikovnih igrah,
 • sodelovanje v CICI veseli šoli,
 • medgeneracijsko branje,
 • Bralna značka,
 • Bralni nahrbtnik.

VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI

Poleg osnovnih programov se v vrtcu izvajajo:

 1. številne obogatitvene dejavnosti (pustovanje, pravljična ura skozi letne čase, praznovanje rojstnih dni, marčevski prazniki),
 2. praznovanja pomembnih dni (teden mobilnosti, teden otroka, materinski dan, dan zdravja, svetovni dan knjige, svetovni dan zemlje…),
 3. dodatne dejavnosti v popoldanskem času.

 OBOGATITVENE DEJAVNOSTI

Pomenijo obogatitev Kurikula s ponudbo dodatnih dejavnosti med poslovnim časom vrtca in jih izvajajo strokovne delavke vrtca. Za starše niso posebej plačljivi.

Namenjene so vsem otrokom s posebnimi sposobnostmi na določenem področju. Vsak otrok se vključi v dejavnost v skladu s svojimi interesi in željami. Pri tem se upošteva načelo omogočanja izbire in drugačnosti. Dejavnosti se izvajajo vse šolsko leto. Vsebine obogatitvenih dejavnosti so predstavljene glede na časovno koledarsko obdobje leta.

Primeri načrtovanih obogatitvenih dejavnosti:

SEPTEMBERTEDEN MOBILNOSTI: 16. 9. – 22. 9. 2023 – pod geslom »Varčne poti«
SEPTEMBER22. 9. 2023 OBELEŽIMO PRVI JESENSKI DAN – v vrtcu nas obišče Botra Jesen
OKTOBERTEDEN OTROKA: pod geslom »Zakaji in zatoji radovednosti« 2.10. – 8.10. 2023, kostanjev piknik s starši
NOVEMBERTradicionalni slovenski zajtrk 17.11.2023 – » Kruh za zajtrk – super dan«
DECEMBER7. 12. 2023 – OBISK STARIH STARŠEV V VRTCU
DECEMBER22. 12. 2023 OBELEŽIMO PRVI ZIMSKI DAN – v vrtcu nas obišče Babica Zima
DECEMBERBožično – novoletna prireditev: obisk Božička – 21. 12. 2023
FEBRUARPraznovali bomo Prešernov dan
FEBRUAR13. 2. 2024 – Pustna povorka skupaj s starši v dopoldanskem času
MAREC20. 3. 2024 OBELEŽIMO PRVI POMLADNI DAN – v vrtcu nas obišče Pisana Pomlad
MARECPrireditev ob Dnevu žena in Materinskem dnevu
APRIL8. 4. 2024 – SVETOVNI DAN ZDRAVJA
APRIL22. 4. 2024 – SVETOVNI DAN ZEMLJE
MAJ15. 5. 2024 SVETOVNI DAN DRUŽINE – popoldansko druženje s starši
JUNIJ20. 6. 2024 OBELEŽIMO PRVI POLETNI DAN – v vrtcu nas obišče Vroče Poletje
JUNIJ20. 6. 2024 – ZAKLJUČNA PRIREDITEV V ŠOLI

SKOZI CELO ŠOLSKO LETO BOMO OBELEŽILI, SE SPOMNILI ŠE DRUGIH POMEMBNIH DNI: SVETOVNI DAN HRANE, SVETOVNI DAN HOJE, SVETOVNI DAN ZDRAVJA, SVETOVNI DAN ZEMLJE, SVETOVNI DAN DRUŽINE, SVETOVNI DAN VODA, MEDNARODNI DAN STRPNOSTI …


 DODATNE DEJAVNOSTI

Dodatne dejavnosti se izvajajo izven rednega programa in navadno tudi poslovnega časa vrtca. Cena teh dejavnosti ni vključena v ceno programa vrtca, ampak jih starši plačajo sami. Organiziramo jih na željo staršev ob zadostnem številu prijav otrok oz. staršev. Izvajajo jih zunanji sodelavci ali strokovni delavci vrtca, šole.