Za organizirano uresničevanje interesa staršev je v zavodu oblikovan svet staršev.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike v svet šole,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. V svetu staršev so tudi predstavniki staršev vrtca.

V šolskem letu 2023/2024 so predstavniki posameznih oddelkov naslednji starši:

– Tjaša Volmut (vrtec)

– Tomislav Pincetić (1.-3. r)

– Marina Horvat (4.-5. r)

– Maja Jambrovič (6.-7. r)

– Sandra Ferencek Barbarič (8.-9. r)