Učenci se za uveljavljanje svojih pravic in interesov oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Šolsko skupnost vodita učiteljica Natalija Novak in svetovalna delavka Metka Lapoša. Predsednik šolske skupnosti v šolskem letu 2023/2024 je Pia Barbarič, učenka devetega razreda.
Šolska skupnost izvaja naslednje naloge:
– zbira mnenja in predloge oddelčnih skupnosti, ki se nanašajo na program
– pouka, dneve dejavnosti, ekskurzije, itn.
– spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;
– opozarja na kršitve le teh;
– organizira šolske prireditve, sodeluje pri drugih aktivnostih šole,
– načrtuje in organizira skupne akcije;
– predlaga izboljšave bivalnega okolja;
– oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem;
– opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.