Člani sveta zavoda so izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani največ dvakrat zaporedoma. Mandat staršev je povezan s statusom učenca v šoli. Svet zavoda ima enajst članov ter odloča z večino glasov vseh članov.

V šolskem letu 2023/2024 ga sestavljajo:

– predstavniki občine: trije predstavniki (Borut Bukovec, Sandra Ferencek Barbarič, Boris Nemet)

– predstavniki šole: pet predstavnikov (Danijela Belovič, Uroš Bukovec, Sabine Horvat, Tjaša Volmut, Metka Lapoša)

– predstavniki staršev: trije predstavniki (Renato Grah, Maja Jambrovič, Tomaž Zaman)


Naloge sveta zavoda:

– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje mnenja in predloge o posameznih vprašanjih,
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– sprejema letni delovni načrt šole in poročilo o njegovi izvedbi,
– obravnava letno poročilo o vzgojni in izobraževalni problematiki, letna finančna in zaključna poročila,
– sprejema finančni načrt in sprejema zaključni račun šole,
– skrbi za udejstvovanje sodobnih pobud kvalitetnejšega vzgojnoizobraževalnega dela,
– skrbi za uveljavljanje šole v okolju in njeno povezovanje z okoljem,
– skrbi za ohranjanje materialnega standarda šole in vrtca,
– ugotavlja delovno uspešnost ravnateljice,
– imenuje in razrešuje ravnateljico,
– razpisuje volitve predstavnikov v Svet zavoda,
– opravlja druge naloge, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi in pravili ter drugimi akti šole.